От началото на февруари ДФ “Земеделие” разплати около 10 млн. лева по ПРСР 2014-2020

От 1 до 17 февруари 2017 г. Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция оторизира близо 10 милиона лева по 61 одобрени проекти от ПРСР 2014-2020. По подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ в първата 20-дневка на месеца са разплатени над 6.3 млн. лева по подадени заявки за плащане по 28 одобрени проекта. Преведени са и близо 450 хиляди лева…

От 26 октомври ДФЗ приема заявления по подмярка 4,1 от ПРСР 2014-2020

Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на заявления по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Съгласно Заповед РД 09-755/04.10.2016 г. на министъра на земеделието и храните заявления за кандидатстване ще се приемат от 26 октомври до 07 декември 2016 г. в областните дирекции…

От 2 септември ДФЗ приема заявления по подмярка 7,2 от ПРСР 2014-2020

Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на заявления по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Съгласно Заповед РД 09-552/02.08.2016 г. на министъра на земеделието и храните заявления за кандидатстване…

От 4 юли започва прием на заявления по подмярка 6,3 от ПРСР 2014-2020

Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на заявления за подпомагане по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Със заповед на министъра на земеделието и храните РД 09-434 от 20 юни 2016 г. са определени срокът за прием…