Програма “Развитие на

селските райони”

За програмния период 2014-2020 г. по различните мерки на Програмата за развитие на селските райони се отпускат средства за:

Земеделски производители и техните инвестиции в областта на:

 • обновлението на земеделските и животновъдни стопанства, чрез инвестиции в модерно оборудване и техника, реконструкция и строеж на сгради, въвеждане на европейски норми, нови насаждения;
 • развитие на биологично земеделие;
 • други.

Посочените по-горе инвестиции се финансират по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”.

Млади фермери и техните инвестиции в областта на:

 • развитие и обновлението на земеделските и животновъдни стопанства, чрез закупуване на земеделска земя, животни, оборудване и техника, реконструкция и строеж на сгради, въвеждане на европейски норми, нови насаждения;
 • развитие на биологично земеделие.

Посочените по-горе инвестиции се финансират по Мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители” .

Предприятия от хранително-вкусовата промишленост, преработващи селскостопански продукти.

Такива например са млекопреработвателните, месопреработвателните, мелничарските, винарските, преработващите технически и маслодайни култури, други.Финансират се следните инвестиции:

 • изграждане, придобиване и модернизация на сгради и други недвижими активи необходими за производство;
 • закупуване и инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения за подобряване на производствения процес;
 • закупуване на транспортни средства необходими за производството и реализацията на продукцията;
 • изграждане или модернизиране на лаборатории;
 • закупуване на земя, необходима за производствената дейност;
 • изграждане на системи за управление на качеството.

Посочените инвестиции се финансират по Mярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”.

Стартиращи и действащи микрофирми (с персонал до 10 човека), регистрирани в селски район, развиващи своята дейност в производствения сектор, или които могат да предоставят следните видове услуги:

 • туристически услуги – селски, еко, културен туризъм;
 • културни дейности за населението на селските райони (културни центрове, театри, библиотеки);
 • услуги, свързани със свободното време, отдиха и спорта (включително спортни центрове, младежки центрове и др.);
 • образование и обучение (училища и центрове за обучение);
 • социални и здравни услуги – грижи за деца (детски градини, ясли), възрастни хора и хора с увреждания (дневни центрове), здравни услуги, специализирани транспортни услуги за населението в селските райони;
 • услуги за населението, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии и центрове за бизнес, обучение и услуги на базата на информационните технологии (обучение, здравни съвети, подпомагане на бизнеса, общински услуги и др.).

Посочените инвестиции ще бъдат финансирани по Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности”.
Кои са мерките по програма „Развитие на селските райони”, които в момента са отворени за кандидатстване или предстои да бъдат стартирани, проверете в менютата ТЕКУЩИ и ПРЕДСТОЯЩИ ПРОГРАМИ или се свържете с нас.

Вашето запитване‎

Офис на Европроекти ЕООД  в град Кърджали

Адрес:

ул. “Булаир” № 33
Местоположение: До сградата на НОИ – Кърджали
Паркинг: Паркинг пред офиса

Телефон:

0897 84 32 50, 0893 69 03 17

E-mail:

info@eproekti.com, prsrsa@gmail.com