Мярка 4

Инвестиции в материални активи

Мярката предоставя възможност на кандидатите за инвестиционна подкрепа, както следва:

 • Подобряване на общата производителност на земеделските стопанства;
 • Преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти включени в Приложение I към Договора, включително памук, с изключение на риба и рибни продукти. Резултатът от производствения процес може да бъде продукт, който не е включен в обхвата на Приложение І.
 • Инфраструктура насочена към развитие на селското стопанство и горското стопанство;
 • Непроизводствени инвестиции насочени необходими за постигане на агроекологични цели и цели в областта на климата и опазване на околната среда

 I. Подмярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства”

 • Земеделски стопани;
 • Признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020г.
 • За подпомагане само за проекти за колективни инвестиции могат да кандидатстват и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и/или Закона за кооперациите, които включват най-малко 6 лица

Подкрепа се предоставя на територията на цялата страна, за инвестиции в земеделските стопанства за материални и нематериални инвестиции за покриване нуждите на ниво стопанства, съобразени с неговия капацитет. Подкрепата ще бъде насочена към закупуване и изграждане на инвестиции, свързани с:

 • Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/, пряко свързани с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда;
 • Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/, пряко свързани с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда, свързани с изпълнение на дейностите по мярка „Агроекология и климат“ и мярка „Биологично земеделие“;
 • Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността, приложими за съответните стопанства;
 • Инвестиции в съоръжения и оборудване за напояване/отводняване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата;
 • Инвестиции, пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност на стопанствата;
 • Инвестиции за съхранение и преработка на земеделската продукция с цел запазване качеството на продукцията;
 • Инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор;
 • Инвестиции в недвижима собственост, свързана с дейността на земеделските стопанства;
 • Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
 • Инвестиции за производство на биоенергия за нуждите на земеделските стопанства.

По мярката не се подпомагат инвестиции, за които е установено, че ще оказват отрицателно въздействие върху околната среда.

Допустимите разходи са по тази подмярка са:

 • Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез лизинг;
 • Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;
 • Разходи за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
 • Общи разходи, свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекта, проучвания за техническа осъществимост на проекта;
 • Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”;
 • Разходи за закупуване на земя до 10% от общия размер на допустимите инвестиционни разходи.

Финансовата помощ е в размер на 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, като същата може да се увеличава в следните случаи:

 • За проекти, представени от млади земеделски стопани, финансовата помощ се увеличава с 10%;
 • За проекти с инвестиции в райони с природни и други специфични ограничения финансовата помощ се увеличава с 10%;
 • За проекти с инвестиции в стопанства, изпълняващи ангажименти по мярка “Биологично земеделие”, финансовата помощ се увеличава с 15%;
 • Допълнителната финансова помощ за млади фермери се предоставя, в случай че заявлението за подпомагане е представено от кандидат на възраст от 18 години и не повече от 40 години към датата на кандидатстване за финансова помощ;
 • Максималното комбинирано подпомагане за един проект на индивидуален бенефициент е не повече от 70% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи;
 • Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е в рамките на 15 000 евро;
 • Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 1 500 000 евро, като максималният размер на допустимите разходи за един проект не може да надхвърля 1 500 000 евро.
 • Максималният размер на допустимите разходи за инвестиции в земеделска техника за един кандидат за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 500 000 евро

II. Подмярка 4.2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

 • Земеделски производители, регистрирани съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители и Групи / Организации на производители;
 • Предприятия (физически и юридически лица), включително пазари на производители, регистрирани съгласно Закона за стоковите борси и тържища.
 • Кандидатите следва да са физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро-, малки, средни и големи предприятия, дефинирани съгласно Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията.
 • Кандидатите следва да представят бизнес план, доказващ подобряване на дейността на стопанството/предприятието чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности, подробно описани в представения бизнес план.
 • Минималния стандартен производствен обем на кандидатите земеделски производители следва да бъде не по-малко от 8 000 евро.
  Кандидати земеделски производители, който отговарят на определението за “малко стопанство” няма да бъдат подпомагани по мярката.

Безвъзмездната финансова помощ за подпомагане на предприятия, заети в сферата на преработката и маркетинга на селскостопански продукти, се отпуска в рамките на Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Подкрепа се предоставя на територията на цялата страна за новосъздадени и съществуващи предприятия за инвестиции в материални и/или нематериални активи, подобряващи цялостната дейност на предприятията. Инвестициите, обект на подкрепа, следва да са свързани с:

 • Преработка и/или маркетинг на продукти в обхвата на Приложение I към Договора за функциониране на Европейския съюз или на памук, с изключение на рибни продукти;
 • Развитие на нови продукти, процеси и технологии за продукти в обхвата на Приложение I към Договора за функциониране на Европейския съюз или на памук, с изключение на рибни продукти;

Подкрепата ще бъде насочена към закупуване и изграждане на инвестиции, свързани с:

 • Инвестиции в процеси и технологии за производство на продукти, включително такива, свързани с къси вериги на доставка;
 • Инвестиции, свързани с изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, необходими за производството и маркетинга;
 • Инвестиции в инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга;
 • Инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията и суровината;
 • Инвестиции в специализирани транспортни средства за превоз на суровини и/или готова продукция, включително хладилни транспортни средства;
 • Инвестиции, свързани с внедряването на системи за управление на качеството;
 • Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
 • Инвестиции за постигане съответствие със стандартите на Общността, включително пречиствателни съоръжения.

По мярката не се подпомагат инвестиции, за които е установено, че ще оказват отрицателно въздействие върху околната среда.

Допустими разходи:

 • Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез лизинг;
 • Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;
 • Общи разходи, свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта;
 • Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”;
 • Разходите по изготвяне на планове за управление на горите или еквивалентни на тях инструменти;
 • Разходи за закупуване на земя до 10% от общия размер на допустимите инвестиционни разходи.

Недопустими разходи:

 • Разходи за обикновена подмяна и поддръжка;
 • Разходи, възникнали при изпълнение на договори за лизинг, разходи за застраховки, разходи за лихви, разходи за неустойки и такси;
 • Закупуване на оборудване втора ръка;
 • Принос в натура;
 • При инвестиции в селското стопанство – закупуване на права за производство и плащане, закупуване на животни, закупуване на едногодишни растения и тяхното засаждане;
 • Инвестиция, за която е установено, че ще оказва отрицателно въздействие върху околната среда;
 • Разходи, извършени преди подаването на заявление за финансиране от страна на бенефициента, независимо дали всички свързани плащания са направени или не, с изключение на разходите за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги”.

Финансовата помощ е в размер на 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и 40% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за големи предприятия по смисъла на Закона за МСП.

Размерът на финансовата помощ се увеличава с 10% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи в следните случаи:

 • За проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ.
 • Максималното комбинирано подпомагане за един бенефициент е не повече от 90% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
 • Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е в рамките на 15 000 евро.
 • Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 3 000 000 евро.
 • Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за интегриран проект за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 3 000 000 евро.

Вашето запитване‎

Офис на Европроекти ЕООД  в град Кърджали

Адрес:

ул. “Булаир” № 33
Местоположение: До сградата на НОИ – Кърджали
Паркинг: Паркинг пред офиса

Телефон:

0897 84 32 50, 0893 69 03 17

E-mail:

info@eproekti.com, prsrsa@gmail.com