Одобрени проекти 2007-2013  

ОДОБРЕНИ  ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 – 2013 ГОДИНА

 

  МЯРКА НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА БЕНЕФИЦИЕНТ  
1 121 Изграждане на торище с вертикална планировка за съществуваща кравеферма I-ва категория в имот №000193 землище с. Мак, общ. Ардино, обл. Кърджали Мюмюн Али Юсеин  
2 121 Реконструкция, надстройка и модернизация за съществуваща кравеферма за 30 броя крави за мляко – I етап в неурегулиран поземлен имот в с. Бял извор, общ. Ардино, обл. Кърджали  Фахри Юнуз Каймакам  
3 123  Закупуване на машини за съществуващ гатерен цех в с. Брезен, общ. Ардино, обл. Кърджали, УПИ I, кв. 22  „УУД ИНЖЕНЕРИНГ-2012“ ООД  
4  123 Закупуване на оборудване за млекопреработвателно предприятие „Мандра Жълтуша“ в общ. Ардино, обл. Кърджали  „Персенски“ ООД   
123 Закупуване на автоматична линия за пълнене, затваряне и етикетиране на айран за нуждите на съществуващо млекопреработвателно предприятие в с. Бял извор, общ. Ардино, обл. Кърджали  ЕТ „Алада – Мохамед Банашък“  
6 312  Смяна на предназначението на приземен етаж от жилищна сграда и пристройка към нея в работилница за пакетиране, етикетиране на готови хранителни продукти в УПИ VI-342 от кв. 19 в с. Бял извор, общ. Ардино, обл. Кърджали и закупуване на машини  „Фоур Лайънс“ ЕООД   
312 Реконструкция, пристройка и надстройка на съществуваща сграда за обособяване на самостоятелни стаи за настаняване на туристи в гр. Ардино, ул. Странджа №4   „Ангелчев“ ЕООД  
312  Изграждане на плувен басейн в УПИ II – 330 от кв. 34 по ПУП на гр. Ардино, общ. Ардино, обл. Кърджали   „ШЕНАЙ – К“ ЕООД  
312 Закупуване на оборудване за съществуващи стаи за гости в имот, находящ се в с. Бял извор, общ. Ардино, обл. Кърджали  „ТЕДО ПЛЮС“ ЕООД  
10 312 Изграждане на сграда за обществено обслужване I-ви етап – закусвалня с баничарница и закупуване на оборудване в УПИ XII – 870, кв. 26 по регулационния план на гр. Ардино, общ. Ардино, обл. Кърджали  „МОЛЛОВ 393“ ООД  
11 312  Реконструкция на съществуваща сграда в къща за гости с търговски обект и закупуване на оборудване, находяща се в с. Търносливка, общ. Ардино, обл. Кърджали  „НУР–ДЖАН“ ЕООД  
12 312 Доставка на оборудване за кухня и стаи за настаняване на туристи в „Дом за отдих“, намиращ се в с. Боровица, общ. Ардино, обл. Кърджали „ГРУП ИНВЕСТ 88“ ЕООД  
13 121 Закупуване на минитоварач и млекоохладителни вани за нуждите на съществуваща овцеферма в землището на с. Хвойна, общ. Чепеларе, обл. Смолян „КРАСИ 70“ ЕООД  
14 121 Ремонт на съществуваща кравеферма и закупуване на оборудване за 56 млечни крави в имот № 021003, землище с. Боровица, общ. Ардино, обл. Кърджали Гюрсел Мехмед Хайрула  
15 312 Изграждане на работилница за производство на хартиени чаши в УПИ XIII-167 , кв. 39 по ПУП на с. Българин, общ. Харманли, обл. Хасково „ТЕМИРА 2“ ЕООД  
16 121 Кравеферма за свободно групово отглеждане на 40 крави за мляко върху дълбока несменяема основа в НУПИ , с. Момина сълза, общ. Момчилград, обл. Кърджали Сами Хасан Мустафа  
17 311 Довършителни работи на комбинирана сграда с покрит басейн, фитнес зала, кафе-бар и апартаменти за гости в Лесопарк „Момчил юнак“ в ПИ 000160, гр. Момчилград, общ. Момчилград, обл. Кърджали ЕТ „ЕСИ-М-АЙКЪЗ ИБРАХИМ“  
18 121 Изграждане на кравеферма за вързано отглеждане на 50 броя крави в УПИ 014515 в местността „Долен чаир“ в землището на с. Долно Къпиново, общ. Кирково, обл. Кърджали Валентин Милков Пъчев  
19 121 Промяна предназначението на сеновал в кравеферма за вързано отглеждане на 34 броя крави и обслужващи сгради в ПИ 000086, землище с. Севдалина, общ. Кърджали, обл. Кърджали Мюмюн Дуран Адем  
20 121 Модернизация на ферма за отглеждане на крави в имот № 011088, землището на село Дюлица, общ. Кирково, обл. Кърджали Ресме Фахриева Драганова  
21 121 Кравеферма за свободно групово отглеждане на 20 броя крави за мляко върху дълбока несменяема постеля в ПИ 010555 в землището на с. Кремен, общ. Кирково, обл. Кърджали Тодор Златков Асенов  
22 121 Реконструкция, пристройка и надстройка на стара съществуваща сграда в кравеферма за свободно отглеждане в индивидуални боксове на 13 броя крави за мляко в урбанизирана територия на с. Дрангово, мах. Таировска, общ. Кирково, обл. Кърджали Галип Исмаилов Хъзов  
23 121 Преустройство и реконструкция на съществуваща сграда – воловарник в кравеферма за свободно боксово отглеждане на 40 броя крави за мляко в с. Крилатица, общ. Кирково, обл. Кърджали Гюлсер Юсеин Емин  
24 121 Изграждане на кравеферма с торище и закупуване на оборудване за 50 млечни крави в имот ПИ №13004 в местността „Чаира“, землище с. Бойно, общ. Кърджали, обл. Кърджали Севдалин Северинов Борисов  
25 312 Довършителни работи и оборудване, необходими за въвеждането в експлоатация на съществуваща нежилищна сграда, предназначена за семеен хотел в УПИ I, кв. 13 по ПУП на ТК „Белите Брези“, общ. Ардино, обл. Кърджали ЕТ „Детайл – Севим Ахмед“  
26 121 Изграждане на кравеферма и торохранилище за 44 броя крави, закупуване на оборудване за животновъден обект III категория в с. Чакаларово, общ. Кирково, обл. Кърджали Севдие Ахмед Адемова  
27 121 Реконструкция, пристройка, смяна на предназначението на овцеферма в кравеферма и закупуване на оборудване за 44 млечни крави в землището на с. Боровица, общ. Ардино, обл. Кърджали Салибрям Байрамали Мехмед  
28 121 Модернизация и оборудване на съществуваща кравеферма в УПИ VIII, кв. 23, стопански двор с. Петелово, общ. Черноочене, обл. Кърджали Христо Митков Величков  
29 121 Изграждане на кравеферма и закупуване на оборудване за 50 млечни крави, землище с. Караманци, общ. Минерални бани, обл. Хасково Юмер Джемал Сали  
30 121 Изграждане на торохранилище към кравеферма за свободно отглеждане на 50 броя крави за месо с телета, землище с. Пътниково, общ. Стамболово, обл. Хасково Николай Валентинов Ананиев  
31 121 Закупуване на земеделска техника, необходима за биологично стопанство в землището на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик Иван Петров Дерменджиев  
32 121 Закупуване на техника за модернизиране на земеделското стопанство Василка Атанасова Тончева  
33 121 Закупуване на земеделска техника за модернизиране на съществуващо биологично  стопанство „РЕМА-02“ ЕООД  
34 121 Закупуване на земеделска техника и оборудване, необходимо за модернизиране на стопанство в с. Миладиново, общ. Кърджали, обл. Кърджали Хайрие Бейсим Джевджет  
35 121 Закупуване на техника и инвентар за модернизиране на земеделското стопанство Самет Касим Али 14